Activeer voorleesfunctie Instructies:
Selecteer de tekst die je wil laten voorlezen.

Testament

Neem Heder op in je testament

Je kan Heder financieel steunen door (een deel van) je nalatenschap aan de vzw Heder te schenken. Dit kan je doen door Heder als goed doel op te nemen in je testament, door een schenking te doen. Via een testament kan je ook voorzien in een (duo) legaat aan Heder. Dit is echter geen alledaagse bezigheid. Neem daarom contact op met een notaris naar keuze of als je wil dan kan je ons al contacteren voor een eerste verkennend gesprek (contactpersoon is Ingrid Van Elsacker)

Een woordje uitleg over de verschillende mogelijkheden.

  • Testament

Een testament is een geschreven wilsbeschikking waarin je wie of wat voor jou belangrijk is, begunstigt: je gezin, je naaste familie, andere dierbaren, een goed doel. Je hoeft hiervoor niet over een groot kapitaal te beschikken. Je kan ook kleine bedragen of bepaalde goederen nalaten.

Een legaat is de som geld of het goed dat je via een testament nalaat aan een erfgenaam of aan een goed doel.

Drie soorten legaten zijn mogelijk in een testament

  • Met een algemeen legaat geef je je hele nalatenschap aan bv. de vzw Heder, behalve het gedeelte dat je op een andere manier (via een bijzonder legaat of een legaat ten algemene titel) nalaat.
  • Met een legaat ten algemene titel beslis je welk deel of percentage van je nalatenschap naar Heder gaat.
  • Met een bijzonder legaat tref je een regeling voor een bepaalde som geld of een precies omschreven goed zoals een huis, een juweel ….

Met een duolegaat duid je een goed doel, de vzw Heder, aan als algemene legataris met de last om een deel te storten aan bijvoorbeeld een ver familielid en tevens de erfbelasting te betalen over dit deel.

Het interessante van een duolegaat is dat de vzw Heder slechts 8,5% erfbelasting betaalt, terwijl een ver familielid tot 55% moet afstaan. De vzw Heder betaalt dus 8,5% erfbelasting op haar eigen legaat én de erfbelasting op het legaat aan het verre familielid.

Als dit ver familielid je enige erfgenaam is dan zal hij hierdoor een kleiner erfdeel krijgen, maar doordat deze geen erfbelasting meer hoeft te betalen , kan deze toch netto meer overhouden.

Je kan dus via deze weg een deel van je vermogen schenken aan Heder en tegelijk je wettelijke erfgenamen fiscaal aantrekkelijk begunstigen.

  • Een schenking

Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker gratis en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begunstigde en waarbij de begunstigde dat goed aanvaardt.

Er zijn drie soorten schenkingen:

  • Bij een handgift gaan de roerende goederen (geld, juwelen, antiek …) gewoon, zonder enige officiële procedure, over van de ene hand in de andere. Voor handgiften geldt geen registratieverplichting en hoeft de begunstigde dus ook geen schenkbelasting te betalen. Overlijdt de schenker echter binnen de drie jaar dan zal de begunstigde erfbelasting moeten betalen over de handgift. Bij vrijwillige registratie is daarentegen schenkbelasting verschuldigd maar zal geen erfbelasting meer ten laste zijn bij overlijden van de schenker binnen de drie jaar;
  • In geval van bankgift is het een zuiver bancaire transactie waarbij de schenker geld van zijn bankrekening rechtstreeks overschrijft naar de bankrekening van de begunstigde. Net als een handgift, is er geen verplichting tot registratie maar bij overlijden van de schenker binnen de drie jaar geldt hetzelfde als bij handgift. Ook hier is een vrijwillige registratie mogelijk.
  • Een schenking via notariële akte voor een Belgische notaris wordt steeds geregistreerd. Schenkbelasting is dus verschuldigd.

Dankzij jouw schenking of testament kan Heder veel mogelijkheden creëren om kwaliteitsvolle zorg en houvast te bieden aan haar cliënten!

Wil je meer info, mail dan naar Ingrid Van Elsacker of neem telefonisch contact via 0494 72 28 37

Vanaf 1 juli 2021 schaft de Vlaamse regering het fiscaal voordeel duolegaat af. Je gaat best even voor 1 juli even langs bij de notaris.

"Heder staat in ons testament omdat we willen dat er goed gezorgd wordt voor onze zoon als we er niet meer zijn."