Activeer voorleesfunctie Instructies:
Selecteer de tekst die je wil laten voorlezen.

CORONAVIRUS

 Volg ook onze berichten via de Heder Facebook pagina

Heder neemt de maatregelen van de overheid ter harte om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Uiteraard zijn we bezorgd om al onze cliënten, medewerkers en vrijwilligers.

Daardoor zijn onze zorg en houvast aangepast en nemen we de volgende maatregelen:

UPDATE 6 april 2020

We bieden houvast, ook vanuit ons kot
We willen elkaar ook tijdens deze zeer moeilijke periode maximaal houvast geven. We werken handvaten en richtlijnen uit die hierbij een steun kunnen zijn. We denken onder andere aan hoe we cliënten kunnen informeren op een toegankelijke en duidelijke manier over het coronavirus en de beschermingsmaatregelen, aan pictogrammen die de procedure bij (vermoeden van) besmetting verduidelijken voor de cliënten, instructiefilmpjes van de paramedici en de clowns … Check dus zeker: www.heder.be/houvast

Minstens even belangrijk: we doen er, ondanks alle maatregelen, alles aan om deze periode zo aangenaam mogelijk te houden. Cliënten en alle medewerkers van Heder werken samen om een zo gevarieerd mogelijk programma én een zo leuk mogelijke sfeer te behouden. Kijk ook zeker eens op onze Facebookpagina!

We blijven zo veel mogelijk thuis

Medewerkers
We vragen van onze medewerkers om van thuis uit te werken waar mogelijk.
Er werden duidelijke afspraken gemaakt rond het werken van thuis uit, verlofplanning en oproepbaarheid. Alle interne en externe vergaderingen/symposia en events binnen Heder worden uitgesteld tenzij ze noodzakelijk zijn voor het welzijn van de cliënt. Hiervoor gebruiken we maximaal de digitale platformen waarover we beschikken.

Enkel de direct verzorgenden rond de cliënten worden toegelaten op de campus. Dat zijn de begeleiders, thuisverpleging, stagiairs (enkel stagiairs die al stage liepen, nieuwe stages worden niet opgestart), therapeuten, artsen en verpleging.

We voorzien voor die medewerkers een ‘Attest voor professionele verplaatsingen’.

Medewerkers die ziekteverschijnselen vertonen of zieke familieleden hebben, blijven uiteraard thuis.

Cliënten
Al onze dagcentra blijven tot nader order gesloten.

De activiteiten van Spinnaker en de vrijwilligerswerkingen zijn opgeschort.

Begeleid werk en begeleidingen in het regulier onderwijs, in crèches en op speelpleinen gaan niet meer door.

Ook onze andere mobiele begeleidingen worden beperkt tot de levensnoodzakelijke begeleidingen. Via een diversiteit van digitale middelen en sociale media trachten we de begeleidingen zo goed mogelijk verder te zetten.

Er is geen vakantiewerking tijdens de paasvakantie, met uitzondering van nood- en crisissituaties. Hiervoor werken we samen met de scholen (zie verder).

Er werd rechtstreeks contact opgenomen met de families van de cliënten die momenteel in Heder verblijven. Daar waar het mogelijk was om naar huis te gaan, zijn de nodige acties ondernomen om dit waar te maken. Waar dit niet mogelijk is, wordt nog steeds verblijf aangeboden.

Cliënten die residentieel verblijven in Heder en naar huis gaan, kunnen niet terugkomen tot na de paasvakantie (voorlopige planning) tenzij er sprake is van een crisissituatie. We monitoren continu de vragen die gesteld worden en organiseren ons hierop.

Er gaan geen uitstappen of groepsoverschrijdende activiteiten door.

Er wordt geen vervoer georganiseerd.

We houden contact

Voor onze cliënten die residentieel verblijven
In Heder op bezoek komen bij je zoon, dochter, broer, zus … kan momenteel niet volgens de richtlijnen van de overheid. Dit werd duidelijk met iedereen doorgepraat. Enkel ouders/verwanten die hun kind of familielid komen ophalen, kunnen nog langskomen. Zij zullen echter gevraagd worden om buiten onze campussen te blijven.

Maar … we houden contact op alle mogelijke digitale manieren. Skype, Zoom, Facetime, What’s App … draaien overuren om elkaar zo veel mogelijk te horen en zien. Begeleiders zorgen ervoor dat contact wordt gehouden met ouders en familie tijdens deze periode.

Voor onze cliënten die thuis worden opgevangen
Met de cliënten die thuis zijn, nemen we minimum eenmaal per week contact. Voor schoolgaande kinderen of jongeren, doen we dit in nauwe samenwerking met de scholen. In noodsituaties of als het moeilijk loopt, kan de teamcoach of begeleider gecontacteerd worden en kan, indien noodzakelijk, mobiele begeleiding of noodopvang georganiseerd worden.

De mobiele begeleiders houden contact met de gezinnen die ze begeleiden. Alle ‘niet-levensnoodzakelijke’ mobiele begeleidingen gaan digitaal door.

De Kluiver en Terninck organiseren een digitaal activiteitenaanbod.

Via https://heder.be/houvast/ en facebook vinden gezinnen en cliënten heel wat info rond corona en tips voor activiteiten.

Wat met nieuwe ondersteuningsvragen?
Nieuwe aanmeldingen worden nog steeds opgenomen. Hiervoor neem je contact op met de collega’s van cliëntonthaal. Afhankelijk van de ondersteuningsvraag wordt de juiste intakeprocedure opgestart. Dit bekijken we samen met het gezin, de aanvrager … We werken hierbij zoals steeds ook nauw samen met Het Sas en De Tjalk voor ondersteuningsvragen van schoolgaande kinderen en jongeren.

Wat als het thuis (echt) niet meer gaat
Wanneer blijkt dat de draagkracht van een gezin ernstig wordt overschreden (in die mate dat de situatie een gevaar vormt voor de integriteit van de cliënt en/of het netwerk), dan kan men bij Heder een vraag stellen naar crisisopvang. Voor deze vragen hebben we extra capaciteit voorzien en werden de nodige isolatie- en andere maatregelen vervat in het draaiboek. Elke individuele vraag zal als dusdanig bekeken en onderzocht worden.

Weet dat de scholen buitengewoon onderwijs ook een mogelijkheid hebben om tijdens de dag opvang te voorzien. Indien deze noodzaak er is, kan je ons steeds contacteren. We werken hierbij nauw samen met de scholen. De Tjalk en Het Sas garanderen deze dienstverlening ook tijdens de paasvakantie. Tijdens deze periode kan, indien noodzakelijk, ook leerlingenvervoer voorzien worden.

We monitoren continu de capaciteit in de verblijfsgroepen en zullen anticiperen indien er meer vragen komen dan de voorziene capaciteit.

We zorgen voor een aangepaste organisatie

Preventie en communicatie
We blijven op alle mogelijke manieren continu en maximaal inzetten op preventie.
We informeren al onze medewerkers steeds over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. We evalueren dagelijks en sturen bij als dat moet.

Uitgebreide draaiboeken
Al onze campussen hebben uitgebreide draaiboeken ter beschikking met specifieke richtlijnen. Deze gaan vanzelfsprekend over maximale preventie maar eveneens over hoe we, bij een vermoeden of bevestiging van besmetting, de isolatie zullen realiseren. Op elke campus zijn er duidelijke richtlijnen, vervat in het draaiboek, en wordt het noodzakelijke materiaal voorzien.

Beperkte toegang
De toegangen tot onze campussen zullen ten zeerste beperkt zijn en blijven.
De cliënten binnen Heder worden sowieso van externe bezoekers afgeschermd.

Ook binnen Heder zullen cliëntgroepen van elkaar gescheiden worden, als dat mogelijk is, om besmetting te voorkomen

Persoonlijke beschermingsmaatregelen
Er werd een bestelling geplaatst voor mondmaskers. Tot dan werken we met de reeds aanwezige mondmaskers, extra leveringen en de maskers die gemaakt werden door collega’s en sympathisanten. Er werden namelijk massaal mondmaskers gemaakt voor Heder waarvoor een meer dan welgemeende dankjewel!

Sinds 18/03/2020 al dragen alle mensen die cliënten verzorgen, of in de nabijheid van cliënten komen, een mondmasker. Ook wat betreft de andere persoonlijke beschermingsmaatregelen zijn duidelijke richtlijnen die per setting én per kamer duidelijk gecommuniceerd worden via een poster en duidelijke kleurcodes. Deze informatie – waaronder ook welk type mondmasker in welke setting gebruikt dient te worden, kledijvoorschriften of verplicht gebruik van schorten – staat ter beschikking van alle medewerkers.

Registratie
We registreren de specifieke situatie binnen Heder via het platform dat het VAPH voorziet. De registratie van alle aangeboden prestaties loopt verder en is verfijnd gezien de specifieke situatie. We brengen zo de gepresteerde diensten in kaart.

ICT
Vanuit ICT werden oproepsystemen aangepast en extra mobiele toestellen voorzien. Alles wordt continu in het werk gesteld om iedereen te voorzien van alle ICT-toegangsmogelijkheden. Maar ook alle andere disciplines en collega’s dragen dag en nacht bij aan goede zorg en houvast!

We werken meer dan ooit aan #samentegencorona
We gaan er voor, alle collega’s van Heder, met vereende krachten. We werken hierbij nauw samen met de collega’s van de scholen op de gezamenlijke campus.

We realiseren een pool van collega’s die kunnen inspringen en focussen hierbij specifiek op verpleegkundigen en verzorgenden. We hebben contact met andere organisaties om, indien noodzakelijk, tijdelijk personeel in te zetten binnen Heder. We voorzien eveneens een ‘inloop-periode’ zodat de werking reeds gekend is indien het noodzakelijk is om in te springen. We danken ook de collega-voorzieningen voor deze openheid en samenwerking en stellen ook onze expertise graag ter beschikking

We rekenen op iedereen van ons
We doen beroep op ieders verantwoordelijkheidszin zodat we onze cliënten en medewerkers maximaal tegen het virus kunnen beschermen. Blijf in uw kot dus, ook tijdens de zonnige vakantieperiode!

En last but not least!
Alle onze verblijvers en bewoners stellen het goed!

De warme en attente feedback die we krijgen van cliënten, ouders en het bredere netwerk doet deugd en sterkt ons enkel in de drive om samen deze crisis te lijf te blijven gaan!

Dagelijks zullen we de situatie evalueren en indien nodig onze maatregelen bijsturen.

 


Heb jij zelf één van deze apparaten of ken jij mensen die deze toestellen willen schenken aan Heder. Contacteer Ingrid Van Elsacker: ingrid.vanelsacker@heder.be of bel naar 0494.72.28.37

We willen elkaar ook tijdens deze zeer moeilijke periode maximaal houvast geven. Hoe praten over je gevoelens? Instructiefilmpjes van de paramedici en van de clowns, spelletjes, BIM …

 GA NAAR DE HOUVAST PAGINA➜

 BEKIJK HIER AL ONZE CORONA MAATREGELEN➜