Activeer voorleesfunctie Instructies:
Selecteer de tekst die je wil laten voorlezen.

CORONAVIRUS

 Volg ook onze berichten via de Heder Facebook pagina

Heder neemt de maatregelen van de overheid ter harte om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Uiteraard zijn we bezorgd om al onze cliënten, medewerkers en vrijwilligers.

Daardoor zijn onze zorg en houvast aangepast en nemen we de volgende maatregelen:

UPDATE 28 juli 2020

De Antwerpse Provinciale Crisiscel neemt in navolging van de Nationale Veiligheidsraad bijkomende maatregelen. Ons crisisteam volgt al deze richtlijnen nauwgezet op. Heder maakt dan zijn eigen beleid. Iedere locatie kan daarbij zijn afwegingen maken. Waar nodig nemen we extra maatregelen. Alle maatregelen zijn bedoeld onze cliënten, medewerkers en vrijwilligers zo goed mogelijk te beschermen tegen het coronavirus.

We bieden houvast, ook vanuit ons kot
We willen elkaar ook tijdens deze zeer moeilijke periode maximaal houvast geven. We werken handvaten en richtlijnen uit die hierbij een steun kunnen zijn. We denken onder andere aan hoe we cliënten kunnen informeren op een toegankelijke en duidelijke manier over het coronavirus en de beschermingsmaatregelen, aan pictogrammen die de procedure bij (vermoeden van) besmetting verduidelijken voor de cliënten, instructiefilmpjes van de paramedici en de clowns … Check dus zeker: www.heder.be/houvast

Minstens even belangrijk: we doen er, ondanks alle maatregelen, alles aan om deze periode zo aangenaam mogelijk te houden. Cliënten en alle medewerkers van Heder werken samen om een zo gevarieerd mogelijk programma én een zo leuk mogelijke sfeer te behouden. Kijk ook zeker eens op onze Facebookpagina!

Cliënten

Al onze dagcentra zijn sinds een tijd opnieuw opgestart. Voor enkele werkingen werd een snelle (-re) heropening gerealiseerd, dit ook afhankelijk van de noden die door de families aangegeven worden. We zoeken hier samen naar een evenwicht tussen veiligheid én een aangename sfeer!

Check zeker ook het digitale ontmoetingscentrum!

De activiteiten van Spinnaker en de vrijwilligerswerkingen worden gradueel opnieuw opgestart. Check zeker de online activiteiten! Vanzelfsprekend baseren we ons hierbij op alle preventieve maatregelen om de maximale veiligheid te garanderen.

Begeleid werk en begeleidingen in het regulier onderwijs, in crèches en op speelpleinen werden eveneens gradueel opgestart. Vanzelfsprekend baseren we ons ook hier op alle preventieve maatregelen om de maximale veiligheid te garanderen en stemmen we af met de desbetreffende organisatie of werkplek.

De mobiele begeleidingen zijn eveneens opnieuw opgestart. We blijven ook via een diversiteit van digitale middelen en sociale media de begeleidingen verderzetten.

Tijdens de paasvakantie was er geen vakantiewerking, met uitzondering van nood- en crisissituaties. Hiervoor werkten we samen met de scholen. Er werd een bevraging bezorgd aan de ouders van de kinderen en jongeren rond de noden tijdens de zomervakantie.  De vakantiewerking wordt opnieuw opgestart: dit gebeurt in nauw overleg met de desbetreffende cliënten en hun netwerk. Vervoer is beperkt in capaciteit: dit wordt samen met de cliënten en hun familie in kwestie bekeken en besproken.

Er is een continu contact met de families van de cliënten die momenteel in Heder verblijven. Daar waar het mogelijk was om naar huis te gaan, zijn de nodige acties ondernomen om dit waar te maken. Waar dit niet mogelijk is, wordt nog steeds verblijf aangeboden. We werken nu vanuit een flexibeler kader waardoor er ook meer (en vlotter) naar huis gegaan kan worden. Duidelijke afspraken werden gemaakt om maximale veiligheid te garanderen (testing, tijdelijke isolatiemaatregelen, …). Voor deze maatregelen baseren we ons telkens op alle info en inzichten rond Covid-19. We zoeken hier opnieuw samen naar een evenwicht tussen veiligheid én een aangename terugkomst! Heder vindt het belangrijk voor het welzijn van cliënten dat een veilige bezoekregeling kan worden uitgewerkt. We hebben dit reeds geruime tijd voorbereid per zorgdomein en werken aan een zo aangenaam, veilig en vlot mogelijke regeling. Deze bezoekregeling goed organiseren, betekent natuurlijk ook wijzigingen met betrekking tot  infrastructuur, beschermingsmiddelen en zorgpersoneel. We vragen aan familie om telkens goed af te stemmen met de begeleiding. Onze zorgteams blijven vanzelfsprekend ook zelf contact opnemen met de familie.

We starten uitstappen of groepsoverschrijdende activiteiten gradueel op. Vanzelfsprekend baseren we ons ook hier op alle preventieve maatregelen om de maximale veiligheid te garanderen.

Medewerkers
We vragen nog steeds van onze medewerkers om – waar mogelijk – maximaal van thuis uit te werken. Er werden duidelijke afspraken gemaakt rond het werken van thuis uit, verlofplanning en oproepbaarheid. Alle interne en externe vergaderingen/symposia en events binnen Heder worden uitgesteld tenzij ze noodzakelijk zijn voor het welzijn van de cliënt. Hiervoor gebruiken we maximaal de digitale platformen waarover we beschikken. Indien een fysiek overleg noodzakelijk is, zijn alle maatregelen getroffen om dit veilig te laten verlopen.

Medewerkers die ziekteverschijnselen vertonen of zieke familieleden hebben, blijven uiteraard thuis. Indien de vraag gesteld wordt, werken we actief mee aan de ‘contact tracing’.

We houden contact

Voor onze cliënten die residentieel verblijven
Volgens de eerste richtlijnen van onze overheid kon je tot een tijd geleden in Heder niet op bezoek komen bij je zoon, dochter, broer, zus …  Dit werd duidelijk met iedereen doorgepraat. Zoals bovenaan deze update aangegeven, hebben we echter volop gewerkt aan specifieke bezoekregelingen. Deze verschillen per campus: check bijvoorbeeld zeker eens de ruimte die we – samen met collega’s én cliënten van Heder – in Terninck hebben voorzien.

Bijkomend … we blijven contact houden op alle mogelijke digitale manieren. Skype, Zoom, Facetime, What’s App … draaien overuren om elkaar zo veel mogelijk te horen en zien. Begeleiders zorgen ervoor dat contact wordt gehouden met ouders en familie tijdens deze periode.

Voor onze cliënten die thuis worden opgevangen
Met de cliënten die thuis zijn, namen en nemen we minimum eenmaal per week contact. Voor schoolgaande kinderen of jongeren, doen we dit in nauwe samenwerking met de scholen. In noodsituaties of als het moeilijk loopt, kan de teamcoach of begeleider nog steeds gecontacteerd worden en kan, indien noodzakelijk, mobiele begeleiding of noodopvang georganiseerd worden.

Wat met nieuwe ondersteuningsvragen?
Weet dat je steeds je vraag kan stellen als je een nood ervaart! Nieuwe aanmeldingen worden nog steeds opgenomen. Hiervoor neem je contact op met de collega’s van cliëntonthaal. Afhankelijk van de ondersteuningsvraag wordt de juiste intakeprocedure opgestart. Dit bekijken we samen met het gezin, de aanvrager … We werken hierbij zoals steeds ook nauw samen met Het Sas en De Tjalk voor ondersteuningsvragen van schoolgaande kinderen en jongeren.

Wat als het thuis niet meer gaat
Wanneer blijkt dat de draagkracht van een gezin ernstig wordt overschreden, kan men bij Heder een vraag stellen naar crisisopvang. In de draaiboeken zijn ook de noodzakelijke isolatie- en andere maatregelen opgenomen. Elke individuele vraag zal als dusdanig bekeken en onderzocht worden.

We monitoren continu de capaciteit in de verblijfsgroepen en zullen anticiperen indien er meer vragen komen dan de voorziene capaciteit.

Weet dat de scholen buitengewoon onderwijs ook een mogelijkheid hebben om tijdens de dag opvang te voorzien. Indien deze noodzaak er is (als het moeilijk gaat, als ouders opnieuw aan het werk moeten (bijv. vanuit de exit-maatregelen),…), kan je ons steeds contacteren. De Tjalk en Het Sas garanderen deze dienstverlening ook tijdens de komende weken (tot aan de zomervakantie)! Tijdens deze periode kan, indien noodzakelijk, ook leerlingenvervoer voorzien worden.

We zorgen voor een aangepaste organisatie

Preventie en communicatie
We blijven op alle mogelijke manieren continu en maximaal inzetten op preventie.
We informeren al onze medewerkers steeds over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. We evalueren minimaal wekelijks en sturen bij als dat moet.

Uitgebreide draaiboeken
Al onze campussen hebben uitgebreide draaiboeken en tijdslijnen mbt opstart ter beschikking met specifieke richtlijnen. Deze gaan vanzelfsprekend over maximale preventie maar eveneens over hoe we, bij een vermoeden of bevestiging van besmetting, de isolatie zullen realiseren. Op elke campus zijn er duidelijke richtlijnen, vervat in het draaiboek, en wordt het noodzakelijke materiaal voorzien.

Beperkte toegang
De toegangen tot onze campussen zullen beperkt zijn en blijven. De cliënten binnen Heder worden sowieso van externe bezoekers afgeschermd. Duidelijke verwachtingen zijn uitgewerkt voor bezoekers, oa. mbt het gebruik van mondmaskers en het bewaren van ‘social distance’. Enkel de direct verzorgenden rond de cliënten worden toegelaten in de specifieke werkingen. Dat zijn de begeleiders, thuisverpleging, stagiairs (enkel stagiairs die al stage liepen, nieuwe stages worden niet opgestart), therapeuten, artsen en verpleging.

Ook binnen Heder zullen cliëntgroepen nog steeds van elkaar gescheiden worden, als dat mogelijk is, om besmetting te voorkomen. We werken maw met bubbels om ook maximaal voorbereid te zijn indien een vraag mbt ‘contact tracing’ gesteld wordt.

Persoonlijke beschermingsmaatregelen
We hebben momenteel een voldoende grote ‘stock’ van alle noodzakelijke persoonlijke beschermingsmaterialen (PBM’s): van chirurgische tot katoenen mondmaskers, van handschoenen tot schorten, van desinfecterende handgel tot … We werken met de reeds aanwezige mondmaskers, extra leveringen en de maskers die gemaakt werden door collega’s en sympathisanten. Er werden namelijk massaal mondmaskers gemaakt voor Heder waarvoor een meer dan welgemeende dankjewel! Ook voor de andere beschermingsmaterialen voeren we een actief beleid om de stock op peil te houden.

Sinds 18/03/2020 al dragen alle mensen die cliënten verzorgen, of in de nabijheid van cliënten komen, een mondmasker. Ook wat betreft de andere PBM’s zijn er duidelijke richtlijnen die per setting, plaats én per kamer gecommuniceerd worden via een poster en duidelijke kleurcodes. Deze informatie – waaronder ook welk type mondmasker in welke setting gebruikt dient te worden, kledijvoorschriften of verplicht gebruik van schorten – staat ter beschikking van alle medewerkers.

Registratie
We registreren de specifieke situatie binnen Heder via het platform dat het VAPH voorziet. De registratie van alle aangeboden prestaties loopt verder en is verfijnd gezien de specifieke situatie. We brengen zo de gepresteerde diensten in kaart.

ICT
Vanuit ICT werden oproepsystemen aangepast en extra mobiele toestellen voorzien. Alles wordt continu in het werk gesteld om iedereen te voorzien van alle ICT-toegangsmogelijkheden. Maar ook alle andere disciplines en collega’s dragen dag en nacht bij aan goede zorg en houvast!

We werken meer dan ooit aan #samentegencorona
We gaan er nog steeds voor, alle collega’s van Heder, met vereende krachten. We werken hierbij nauw samen met de collega’s van de scholen op de gezamenlijke campus.

Emotioneel welbevinden in CORONA-tijden
Het mag duidelijk zijn dat deze periode, die nu al een hele tijd duurt, ook emotioneel belastend kan zijn. Daarom werd door het GGZ-team een webinar gemaakt rond ‘omgaan met, en (her-) kennen van, emoties in deze CORONA-tijden’. De webinar staat voor alle collega’s ter beschikking en wordt aangevuld met een interactieve bespreking. We bieden zo houvast en ondersteunen het emotioneel welbevinden voor iedereen, zowel cliënten als collega’s, zo goed als mogelijk.

We rekenen op iedereen van ons
We doen beroep op ieders verantwoordelijkheidszin zodat we onze cliënten en medewerkers maximaal tegen het virus kunnen beschermen. We vragen dan ook met aandrang, ook tijdens de zonnige vakantieperiode, om alle richtlijnen maximaal te volgen.

En last but not least!
De warme en attente feedback die we krijgen van cliënten, ouders en het bredere netwerk doet deugd en sterkt ons enkel in de drive om samen deze crisis te lijf te blijven gaan!

Dagelijks zullen we de situatie evalueren en indien nodig onze maatregelen bijsturen.