Activeer voorleesfunctie Instructies:
Selecteer de tekst die je wil laten voorlezen.

CORONAVIRUS

 Volg ook onze berichten via de Heder Facebook pagina

Heder neemt de maatregelen van de overheid ter harte om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Uiteraard zijn we bezorgd om al onze cliënten, medewerkers en vrijwilligers.

Daardoor zijn onze zorg en houvast aangepast en nemen we de volgende maatregelen:

UPDATE 30 april 2020

Ook Heder vindt het belangrijk voor het welzijn van cliënten dat een veilige bezoekregeling kan worden uitgewerkt. We bereiden dit reeds geruime tijd voor per zorgdomein en werken aan een zo aangenaam, veilig en vlot mogelijke regeling. Deze bezoekregeling goed organiseren, betekent natuurlijk ook wijzigingen met betrekking tot  infrastructuur, beschermingsmiddelen en zorgpersoneel. Dit vraagt (afhankelijk van de campus) nog enige tijd. We vragen aan familie om nog niet naar de Heder campussen te komen, tenzij de bezoekregeling natuurlijk al in voege was zoals in Terninck. Onze zorgteams zullen vanzelfsprekend ook zelf contact opnemen met de familie.

We bieden houvast, ook vanuit ons kot
We willen elkaar ook tijdens deze zeer moeilijke periode maximaal houvast geven. We werken handvaten en richtlijnen uit die hierbij een steun kunnen zijn. We denken onder andere aan hoe we cliënten kunnen informeren op een toegankelijke en duidelijke manier over het coronavirus en de beschermingsmaatregelen, aan pictogrammen die de procedure bij (vermoeden van) besmetting verduidelijken voor de cliënten, instructiefilmpjes van de paramedici en de clowns … Check dus zeker: www.heder.be/houvast

Minstens even belangrijk: we doen er, ondanks alle maatregelen, alles aan om deze periode zo aangenaam mogelijk te houden. Cliënten en alle medewerkers van Heder werken samen om een zo gevarieerd mogelijk programma én een zo leuk mogelijke sfeer te behouden. Kijk ook zeker eens op onze Facebookpagina!

We blijven zo veel mogelijk thuis

Medewerkers
We vragen van onze medewerkers om van thuis uit te werken waar mogelijk.
Er werden duidelijke afspraken gemaakt rond het werken van thuis uit, verlofplanning en oproepbaarheid. Alle interne en externe vergaderingen/symposia en events binnen Heder worden uitgesteld tenzij ze noodzakelijk zijn voor het welzijn van de cliënt. Hiervoor gebruiken we maximaal de digitale platformen waarover we beschikken.

Enkel de direct verzorgenden rond de cliënten worden toegelaten op de campus. Dat zijn de begeleiders, thuisverpleging, stagiairs (enkel stagiairs die al stage liepen, nieuwe stages worden niet opgestart), therapeuten, artsen en verpleging.

We voorzien voor die medewerkers een ‘Attest voor professionele verplaatsingen’.

Medewerkers die ziekteverschijnselen vertonen of zieke familieleden hebben, blijven uiteraard thuis.

Cliënten

Al onze dagcentra blijven tot nader order gesloten. Voor enkele werkingen wordt een snelle (-re) heropening volop voorbereid, dit ook afhankelijk van de noden die door de families aangegeven worden. We zoeken hier opnieuw samen naar een evenwicht tussen veiligheid én een aangename terugkomst!

Check zeker ook het digitale ontmoetingscentrum!

De activiteiten van Spinnaker en de vrijwilligerswerkingen zijn opgeschort. Check zeker de online activiteiten!

Begeleid werk en begeleidingen in het regulier onderwijs, in crèches en op speelpleinen gaan niet meer door.

Ook onze andere mobiele begeleidingen worden beperkt tot de levensnoodzakelijke begeleidingen. Via een diversiteit van digitale middelen en sociale media trachten we de begeleidingen zo goed mogelijk verder te zetten.

Tijdens de paasvakantie was er geen vakantiewerking, met uitzondering van nood- en crisissituaties. Hiervoor werken we samen met de scholen (zie verder). Er werd een bevraging bezorgd aan de ouders van de kinderen en jongeren rond de noden tijdens de zomervakantie.  Weet dat je steeds je vraag kan stellen als je deze nood ervaart!

Er werd rechtstreeks contact opgenomen met de families van de cliënten die momenteel in Heder verblijven. Daar waar het mogelijk was om naar huis te gaan, zijn de nodige acties ondernomen om dit waar te maken. Waar dit niet mogelijk is, wordt nog steeds verblijf aangeboden.

Cliënten die residentieel verblijven in Heder en naar huis gaan, kunnen in principe niet terugkomen tot get einde van de CORONA-maatregelen (voorlopige informatie) tenzij er sprake is van een crisissituatie. Echter: we monitoren continu de vragen die gesteld worden en organiseren ons hierop. Indien de periode thuis te lang wordt, bekijken we dan ook samen wanneer er opnieuw gestart kan worden en welke specifieke maatregelen we dan nemen (testing, tijdelijke isolatiemaatregelen, …). Voor deze maatregelen baseren we ons telkens op alle info en inzichten rond CORONA. We zoeken hier opnieuw samen naar een evenwicht tussen veiligheid én een aangename terugkomst!

Er gaan geen uitstappen of groepsoverschrijdende activiteiten door.

Er wordt geen vervoer georganiseerd.

We houden contact

Voor onze cliënten die residentieel verblijven
Volgens de richtlijnen van onze overheid kon je tot nog toe ook in Heder niet op bezoek komen bij je zoon, dochter, broer, zus …  Dit werd duidelijk met iedereen doorgepraat. Zoals bovenaan deze update aangegeven, hebben we echter volop gewerkt aan specifieke bezoekregelingen. Deze verschillen per campus en zijn op enkele locaties al in voege. Check bijvoorbeeld zeker eens de ruimte die we – samen met collega’s én cliënten van Heder – in Terninck hebben voorzien. Van zodra alle regelingen getroffen zijn, worden de families vanzelfsprekend gecontacteerd. We vragen dus om, ook ondanks de communicatie die 30 april in de pers verscheen, pas naar één van de campussen te komen van zodra de regeling en de afspraken gecommuniceerd zijn.

Maar … we houden contact op alle mogelijke digitale manieren. Skype, Zoom, Facetime, What’s App … draaien overuren om elkaar zo veel mogelijk te horen en zien. Begeleiders zorgen ervoor dat contact wordt gehouden met ouders en familie tijdens deze periode.

Voor onze cliënten die thuis worden opgevangen
Met de cliënten die thuis zijn, nemen we minimum eenmaal per week contact. Voor schoolgaande kinderen of jongeren, doen we dit in nauwe samenwerking met de scholen. In noodsituaties of als het moeilijk loopt, kan de teamcoach of begeleider gecontacteerd worden en kan, indien noodzakelijk, mobiele begeleiding of noodopvang georganiseerd worden.

De mobiele begeleiders houden contact met de gezinnen die ze begeleiden. Alle ‘niet-levensnoodzakelijke’ mobiele begeleidingen gaan digitaal door.

De Kluiver en Terninck organiseren een digitaal activiteitenaanbod.

Via https://heder.be/houvast/ en facebook vinden gezinnen en cliënten heel wat info rond corona en tips voor activiteiten.

Wat met nieuwe ondersteuningsvragen?
Nieuwe aanmeldingen worden nog steeds opgenomen. Hiervoor neem je contact op met de collega’s van cliëntonthaal. Afhankelijk van de ondersteuningsvraag wordt de juiste intakeprocedure opgestart. Dit bekijken we samen met het gezin, de aanvrager … We werken hierbij zoals steeds ook nauw samen met Het Sas en De Tjalk voor ondersteuningsvragen van schoolgaande kinderen en jongeren.

Wat als het thuis niet meer gaat
Wanneer blijkt dat de draagkracht van een gezin ernstig wordt overschreden (in die mate dat de situatie een gevaar vormt voor de integriteit van de cliënt en/of het netwerk), dan kan men bij Heder een vraag stellen naar crisisopvang. Voor deze vragen hebben we extra capaciteit voorzien en werden de nodige isolatie- en andere maatregelen vervat in het draaiboek. Elke individuele vraag zal als dusdanig bekeken en onderzocht worden.

Weet dat de scholen buitengewoon onderwijs ook een mogelijkheid hebben om tijdens de dag opvang te voorzien. Indien deze noodzaak er is (als het moeilijk gaat, als ouders opnieuw aan het werk moeten (bijv. vanuit de exit-maatregelen),…), kan je ons steeds contacteren. We werken hierbij nauw samen met de scholen. De Tjalk en Het Sas garanderen deze dienstverlening ook tijdens de komende weken! Tijdens deze periode kan, indien noodzakelijk, ook leerlingenvervoer voorzien worden. Zoals reeds aangegeven werken we ook volop aan scenario’s om in de andere dagwerkingen een eventuele heropening voor te bereiden en, indien noodzakelijk, in te voeren.

We monitoren continu de capaciteit in de verblijfsgroepen en zullen anticiperen indien er meer vragen komen dan de voorziene capaciteit.

We zorgen voor een aangepaste organisatie

Preventie en communicatie
We blijven op alle mogelijke manieren continu en maximaal inzetten op preventie.
We informeren al onze medewerkers steeds over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. We evalueren dagelijks en sturen bij als dat moet.

Uitgebreide draaiboeken
Al onze campussen hebben uitgebreide draaiboeken ter beschikking met specifieke richtlijnen. Deze gaan vanzelfsprekend over maximale preventie maar eveneens over hoe we, bij een vermoeden of bevestiging van besmetting, de isolatie zullen realiseren. Op elke campus zijn er duidelijke richtlijnen, vervat in het draaiboek, en wordt het noodzakelijke materiaal voorzien.

Beperkte toegang
De toegangen tot onze campussen zullen ten zeerste beperkt zijn en blijven.
De cliënten binnen Heder worden sowieso van externe bezoekers afgeschermd.

Ook binnen Heder zullen cliëntgroepen van elkaar gescheiden worden, als dat mogelijk is, om besmetting te voorkomen

Persoonlijke beschermingsmaatregelen
Er worden nog steeds bestellingen geplaatst voor mondmaskers. Tot levering van deze bestellingen werken we met de reeds aanwezige mondmaskers, extra leveringen en de maskers die gemaakt werden door collega’s en sympathisanten. Er werden namelijk massaal mondmaskers gemaakt voor Heder waarvoor een meer dan welgemeende dankjewel! Ook voor de andere beschermingsmaterialen voeren we een actief beleid: van handschoenen tot schorten, van desinfecterende handgel tot …

Sinds 18/03/2020 al dragen alle mensen die cliënten verzorgen, of in de nabijheid van cliënten komen, een mondmasker. Ook wat betreft de andere persoonlijke beschermingsmaatregelen zijn duidelijke richtlijnen die per setting én per kamer duidelijk gecommuniceerd worden via een poster en duidelijke kleurcodes. Deze informatie – waaronder ook welk type mondmasker in welke setting gebruikt dient te worden, kledijvoorschriften of verplicht gebruik van schorten – staat ter beschikking van alle medewerkers.

Registratie
We registreren de specifieke situatie binnen Heder via het platform dat het VAPH voorziet. De registratie van alle aangeboden prestaties loopt verder en is verfijnd gezien de specifieke situatie. We brengen zo de gepresteerde diensten in kaart.

ICT
Vanuit ICT werden oproepsystemen aangepast en extra mobiele toestellen voorzien. Alles wordt continu in het werk gesteld om iedereen te voorzien van alle ICT-toegangsmogelijkheden. Maar ook alle andere disciplines en collega’s dragen dag en nacht bij aan goede zorg en houvast!

We werken meer dan ooit aan #samentegencorona
We gaan er voor, alle collega’s van Heder, met vereende krachten. We werken hierbij nauw samen met de collega’s van de scholen op de gezamenlijke campus.

We realiseren een pool van collega’s die kunnen inspringen en focussen hierbij specifiek op verpleegkundigen en verzorgenden. We hebben contact met andere organisaties om, indien noodzakelijk, tijdelijk personeel in te zetten binnen Heder. We voorzien eveneens een ‘inloop-periode’ zodat de werking reeds gekend is indien het noodzakelijk is om in te springen. We danken ook de collega-voorzieningen voor deze openheid en samenwerking en stellen ook onze expertise graag ter beschikking

Emotioneel welbevinden in CORONA-tijden
Het mag duidelijk zijn dat deze periode, die nu al een hele tijd duurt, ook emotioneel belastend kan zijn. Daarom werd door het GGZ-team een webinar gemaakt rond ‘omgaan met, en (her-) kennen van, emoties in deze CORONA-tijden’. De webinar staat voor alle collega’s ter beschikking en wordt aangevuld met een interactieve bespreking. We bieden zo houvast en ondersteunen het emotioneel welbevinden voor iedereen, zowel cliënten als collega’s, zo goed als mogelijk.

We rekenen op iedereen van ons
We doen beroep op ieders verantwoordelijkheidszin zodat we onze cliënten en medewerkers maximaal tegen het virus kunnen beschermen. Blijf in uw kot dus, ook tijdens de zonnige vakantieperiode!

En last but not least!
Alle onze verblijvers en bewoners stellen het goed!

De warme en attente feedback die we krijgen van cliënten, ouders en het bredere netwerk doet deugd en sterkt ons enkel in de drive om samen deze crisis te lijf te blijven gaan!

Dagelijks zullen we de situatie evalueren en indien nodig onze maatregelen bijsturen.

 

HOUVAST PAGINA

We willen elkaar ook tijdens deze zeer moeilijke periode maximaal houvast geven. Hoe praten over je gevoelens? Tips, instructiefilmpjes van de paramedici en van de clowns, structuur bieden, liedjes, spelletjes, belevingsgerichte ideeën, BIM …

 GA NAAR DE HOUVAST PAGINA➜

 BEKIJK HIER AL ONZE CORONA MAATREGELEN➜